Valitsuse määrus "Infosüsteemide turvameetmete süsteem"

Ressursi avamiseks klõpsake linki https://www.riigiteataja.ee/akt/13125331?leiaKehtiv.