4.6. Andmed

Andmete plokk sisaldab infot, milliseid andmeid infosüsteemis (andmekogus) töödeldakse. Infosüsteemi andmed jagunevad põhi- ja lisaandmeteks. Põhiandmed on infosüsteemi unikaalsed andmed, mille kogumine just selles infosüsteemis on seadusega sätestatud. Teised infosüsteemid enam samu andmeid koguda ei tohi vaid peavad juba kogutud andmeid kasutama üle X-tee sellest infosüsteemist, kus need andmed on kogutud põhiandmetena. Infosüsteemi lisaandmed on kõik muud andmeväljad, mis on infosüsteemi töötamiseks vajalikud, sh kolmandatest infosüsteemidest saadud andmed.

RIHA-s on andmed jagatud samuti kaheks: infosüsteemis kogutavad põhiandmed ning eraldi failina detailne andmekoosseis. Põhiandmetena on kirjeldatud kuni 10 objekti, milliseid põhiandmeid infosüsteemis kogutakse, andes sel moel kiire nö ärilise ülevaate, milliseid unikaalseid andmeid on võimalik infosüsteemist saada.

Infosüsteemi täielik andmeobjektide koosseis, mis sisaldab nii põhi- kui ka lisaandmeid, esitatakse eraldi failina. Detailses andmekoosseisus näidatakse muuhulgas ka see, missugustest kolmandatest infosüsteemidest lisaandmeid saadakse, täpsem näide andmekoosseisu kirjeldamisest vt allpool.

Andmed

Põhiandmetena saab sisestada kuni 10 kergesti hoomatavat objekti, mida mujal registrites ei koguta, nii on võimalik tekitada parem arusaamine, milliseid unikaalseid andmeid on võimalik infosüsteemist saada/pärida. Üks objekt võib koosneda ka mitmest sõnast. Uus objekt lisatakse nupule Lisa või klahvile Enter vajutamisega.

Sisestatud objektide arv on nähtav akna ülaosas. Maksimaalselt on võimalik sisestada 10 põhiandmete nimetust, vajadusel saate mõne objekti nimetuse ka kustutada.

Detailne andmekoosseis tuleb lisada csv, xmi või andmebaasi skeemi kirjeldusena, milles on eraldi märgitud ka põhiandmed. Detailses andmete koosseisus antakse ülevaade kogu infost, sh klassifikaatorite ja nendes kasutatud väärtuste (kategooriate) kasutamisest, mida andmekogus hoitakse.

Andmete koosseisu saab lisada failina või viitena veebiressursile. Veebiressursi puhul saate panna kirja nii URL-i kui ka RIHA-s kuvatava pealkirja. Failide lisamisel tuleks jälgida, et faili nimi annaks ka selge ülevaate, mida fail sisaldab.

Andmete koosseis on korrastatud andmeobjektide loetelu, mida infosüsteemis töödeldakse. Üldine nõue andmeobjektide nimekirjale on, et see peab ühtima andmete koosseisu aluseks olevas õigusaktis, näiteks põhimääruses, kirjeldatuga.

Andmete koosseisu kirjelduse lisamine on vajalik

  • riigi infosüsteemi osade omavahelise koosvõime parendamiseks,
  • dubleerivate andmekogumiste ja arenduste vältimiseks,
  • andmete töötlemise õiguspärasuse kontrollimiseks ja tagamiseks,
  • isikuandmete töötlemise õiguspärasuse üle järelevalve teostamiseks.

Andmekoosseisu kirjeldamiseks võib kasutada tabelarvutustarkvara (näiteks MS Excel), milles on soovituslik kasutada järgnevat struktuuri. Fail tuleb salvestada csv vormingus. Klassifikaatorite kasutamisel tuleb kasutatav klassifikaator märkida kommentaari väljal.

Andmekoosseis CSV failis


Täpsemad soovitused andmekoosseisu faili kohta:

  • Andmeobjektide keerulisema hierarhia kirjeldamiseks võib lisada veel vanemobjekte sisaldavaid veerge.
  • Veergudes IA (isikuandmed), EIA (eriliigilised isikuandmed) ning PA (põhiandmed) tohib kasutada väärtusi „jah“ või „ei“.
  • Veerus Infosüsteem märgitakse selle infosüsteemi nimi (RIHA-s esitatud kujul), mille andmeid kirjeldatav andmeobjekt kasutab.
  • Veerus Kommentaar kirjeldatakse andmeobjekti sisu pikemalt lahti, kui see ei ole andmeobjekti nime alusel üheselt mõistetav. Kindlasti tuleb kommentaari väljale lisada selgitused võõrkeelsete või masinloetaval kujul olevate andmeobjektide nimede kasutamise korral.
  • Klassifikaatorite kasutamisel tuleb kasutatav klassifikaator märkida kommentaari väljal, samuti lisada viide kasutatavale klassifikaatorile Dokumentatsiooni plokki.


Viimati muudetud: esmaspäev, 27. august 2018, 10.27