4.3. Infosüsteemi kirjeldamisega alustamine

RIHA-sse pannakse kirja riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku infosüsteemid, mis asutatakse ja mida kasutatakse seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete täitmiseks. Teisiti öeldes, RIHAs registreeritakse kõik sellised infosüsteemid, mis on andmekogud avaliku teabe seaduse mõistes ja muud selliste infosüsteemidega seotud ja X-teega liidestatud asutuse hallatavad infosüsteemid.

Lisaks toimub RIHA kaudu ka X-tee alamsüsteemide registreerimine.

Seega RIHA-sse tuleb kirja panna sisuliselt kõik riigi ja kohalike omavalitsuste infosüsteemid, samuti eraõiguslike isikute infosüsteemid, mis on seotud avalike ülesannete täitmisega, ja loomulikult kõik need infosüsteemid mis on või kavatsetakse liidestada X-teega.


Last modified: Thursday, 28 March 2019, 4:34 PM