3.2. Kooskõlastamine või registreerimine

RIHA-s registreerimise kohustus kehtib igale riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogule, mis asutatakse ja mida kasutatakse seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete täitmiseks.

RIHA-s ei registreerita andmekogusid, millele juurdepääs on piiratud tulenevalt „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest“.

RIHA-s registreeritud andmekogud jagunevad 

  • riigi infosüsteemi kuuluvateks andmekogudeks ja 
  • riigi infosüsteemi mittekuuluvateks andmekogudeks.

Riigi infosüsteemi kuuluvad andmekogud, mis on[1]

  • registreeritud riigi infosüsteemi haldussüsteemis ning liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga X-tee ja
  • andmekogude pidamist kindlustavad süsteemid.

RIHA-s ei pea kajastuma andmekogu, mida asutus töötleb muul õiguslikul alusel (leping, nõusolek). See, esmapilgul ehk väheoluline erand, välistab vajaduse kanda RIHA-sse näiteks asjaolu, et asutuses peetakse eraldi failis ametnike sünnipäevade vms arvestust.

Kooskõlastamisele kuuluvad kõik riigi infosüsteemi kuuluvad andmekogud[2]:

  • enne andmekogu asutamist,
  • enne andmekogus kogutavate andmete koosseisu muutmist,
  • enne andmekogu kasutusele võtmist ning
  • enne andmekogu lõpetamist.

Registreerimisele ilma kooskõlastusmenetlust läbimata kuuluvad riigi infosüsteemi mittekuuluvad andmekogud, mis asutatakse ainult organisatsiooni sisemise töökorralduse vajadusteks või asutustevaheliseks dokumentide menetlemiseks.[3]

Menetluse käigus tekkinud küsimuste korral võib hindaja või registreerija pöörduda andmekogu kontaktisiku poole küsides lisateavet või -dokumente, seetõttu on oluline hoida andmekogu kontaktisikute andmed asja- ja ajakohasena.

Kuna kooskõlastamise ja registreerimise protsessi käigus annavad kooskõlastajad RIHA keskkonnas hinnanguid ja tagasisidet infosüsteemi kirjelduse ja dokumentatsiooni kohta, nimetatakse RIHA kasutajaliideses seda protsessi hindamiseks ja kooskõlastajaid hindajateks[1] Avaliku teabe seadus, § 432 lg 1.

[2] Avaliku teabe seadus, § 433 lg 3.

[3] Avaliku teabe seadus, § 433 lg 4 ja 5 ning § 437 lg 1.


Viimati muudetud: esmaspäev, 23. aprill 2018, 23.18