8.1 X-tee teadmusmaterjalide tutvustus

X-tee teadmusmaterjalid on koondatud X-tee teadmusmaterjalide baasi https://moodle.ria.ee/course/index.php?categoryid=4 ja  RIA X-tee kodulehele https://www.ria.ee/ee/x-tee.html

Joonisel on näidatud X-tee teadmusmaterjalide struktuur.

Joonis 27 X-tee teadmusmaterjalide struktuur Text Box:

Teadmusmaterjalide kasutajate sihtrühmad on tegevjuht, äriprotsessi omanik, arhitekt, arendaja ja süsteemiadministraator.

  • Äriprotsessi omanik vastutab kasutajate vajadustele vastava avaliku andmeteenuste kontseptsiooni loomise ja tehnilise teostuse tellimise eest. Äriprotsessi omanikule on eriti oluline mõista, mida X-teega saab teha ja millist lisaväärtust X-tee võib avaliku teenuse arendamisel anda. See hõlmab nii olemasolevate äriprotsesside parendamist (kiiremaks ja turvalisemaks tegemist, kvaliteedi tõstmist parema andmekvaliteedi – autentsemate andmeallikate – kaudu jne) kui ka äriprotsesside täiesti uut moodi korraldamist – X-tee on selles võimaldaja rollis. Äriprotsessi omanik peaks lugema rakendusjuhist ning selle osaks olevat kasutusjuhendit, kus selgitatakse praktiliste näidete varal, millist lisandväärtust annab X-tee äriprotsessile ning kui palju mingit tüüpi andmeteenuse kasutusele võtmine võib aega võtta.

  • Arhitektile on eriti oluline valida sobivad liidestusmustrid, kujundada kasulikud ja jätkusuutlikud X-tee andmeteenused ning kasutada otstarbekalt teiste andmekogude pakutavaid X-tee andmeteenuseid. Selleks tuleks lugeda liidestusmustrite kataloogi ja tehnilisi mustreid X-tee rakendamises.

  • Arendaja teostab arhitekti poolt kavandatu. See hõlmab X-tee andmeteenuste kavandamist, liidestuskomponentide arendamist, andmeteenuste testimist, dokumenteerimist jm arendustegevusi, mis eeldavad X-tee protokollistiku tundmist. Nende tööde juures nõuab erilist tähelepanu andmeteenuste korralik kirjeldamine, mistõttu on oluline tutvuda andmeteenuste kirjeldustega RIHAs  ja/või turvaserveris. X-tee andmeteenuste arendamisel on suur potentsiaal kolmandate osapoolte tehtud X-tee korduvkasutatavatel komponentidel, mida on võimalik ka teistel kasutada ja kuhu on võimalik omatehtud komponente lisada (juhised komponentide lisamise kohta on repositooriumi avalehel).

  •  Süsteemiadministraator paigaldab, haldab ja seirab X-tee tuumtarkvara komponente (eelkõige turvaserverit) ja X-tee andmeteenuseid osutavaid ning kasutavaid tarkvarasüsteeme. Turvaserveri koormustestid aitavad hinnata, millist riist- või virtuaalvara ressurssi turvaserverile on vaja, et saavutada vajalik käideldavus. X-tee komponentide kasutusjuhenditest saab lugeda, kuidas paigaldada konkreetseid komponente.  Turvaserveri paigaldamisest ja haldamisest on võimalik lugeda turvaserveri administraatori õppematerjalist.

Last modified: Wednesday, 25 January 2017, 2:44 PM