7.12 Teenuste testimine asutuste vahel (grupitöö)

Teise asutuse ehk X-tee alamsüsteemi teenuste testimine eeldab, et üks alamsüsteem on avanud turvaserveris oma teenuse kasutamiseks teisele alamsüsteemile.

Teenuseosutaja rollis testija:

Ava turvaserveris oma alamsüsteemi teenus teisele alamsüsteemile, mis soovib sinu teenust testida.

See tegevus on täpsemalt ära kirjeldatud juhendis „X-tee turvaserveri administraatori õppematerjalis“:

21.4. Teenusele juurdepääsu õiguste muutmine: https://moodle.ria.ee/mod/book/view.php?id=353&chapterid=312

Teenuse kasutaja rollis testija:

Teise alamsüsteemi teenuse testimine SoapUI abil: selle eelduseks on kõigepealt vaja teada saada testitava alamsüsteemi teenuse parameetrid: <DEVTRAINING_XX_A>, <serviceCode>, <serviceVersion>

Testi nii nagu kirjeldatud allpool, jälgi, et service-päiseväljade väärtustena oleks kasutusel teise alamsüsteemi ja teenuse nimetused (mitte enda alamsüsteemi omad, nii nagu testiti ptk 6).

 

Lisada uus SoapUI projekt testitava alamsüsteemi parameetritega

  • Käivita SoapUI
  • Loo uus SOAP projekt, vali menüüst: File -> New SOAP project
  • Sisesta andmed:
    • Initial WSDL: - sisesta testitava  teenuse WSDL-aadress turvaserveri kaudu kujul:

http://<turvaserveri_IP>/wsdl?xRoadInstance=ee-dev&memberClass=COM&memberCode=<XRD_MEMBER>&subsystemCode=<DEVTRAINING_XX_A>&serviceCode= <serviceCode >&version=v1

  •  Vali “OK”

Teise alamsüsteemi andmeteenuse testimiseks SoapUI tööriista abil X-tee turvaserveri kaudu:

  1. Muuda SoapUI päringuaknas endpoint välja, sisestades sinna väärtuse: http://<turvaserveri_IP_aadress>
  2. Muuda päringu sisendi aknas päringu päiseväljad:

a.     Service/xRoadInstance: ee-dev (tegutseme X-tee arenduskeskkonnas)

b.    Service/ memberClass: COM

c.     Service/ memberCode: <XRD_MEMBER>

d.    Service/ subsystemCode: <DEVTRAINING_XX_A>

e.    Service/ serviceCode: <teise alamsüsteemi andmeteenuse nimetus>

f.      Service/ serviceVersion: < teise alamsüsteemi andmeteenuse versiooni nr>

g.     protocolVersion: 4.0

h.    client /xRoadInstance: ee-dev (tegutseme X-tee arenduskeskkonnas)

i.       client / memberClass: COM

j.      client / memberCode: <XRD_MEMBER>

k.     client / subsystemCode: <DEVTRAINING_XX_B>

Siin <XRD_MEMBER> on koolituse jaoks kasutatav X-tee liikmekood, mis valmistatakse ette enne koolitust. <DEVTRAINING_XX_A> ja <DEVTRAINING_XX_B> koolituse jaoks ettevalmistatud teenuse osutaja ja kasutaja alamsüsteemid, milles XX tähistab osaleja numbrit, iga osaleja kasutab eraldi oma numbriga tähistatud alamsüsteemi.

3.  Käivita päring, klikkides ülal vasakul rohelist käivitusnuppu.

4. Kontrolli päringu vastust.

Teise alamsüsteemi teenuse testimine MISP2 abil

Selleks värskenda teise alamsüsteemi teenuste nimekiri ja genereeri vormid sarnaselt nagu see on kirjeldatud peatükis 7.3.

Last modified: Wednesday, 25 January 2017, 2:39 PM