7.2 Andmeteenuse testimine SoapUI tööriista abil

Testime SoapUI abil kõigepealt andmeteenust otse liidestuskomponendist

 • Käivita SoapUI
 • Loo uus SOAP projekt, valides menüüst: File -> New SOAP project
 •  Sisesta andmed:

Initial WSDL: - sisesta oma anteenuse WSDL-aadress nt: http://localhost:8080/person_register/services/person_registerSOAP?wsdl

 • Vali “OK”

 • Projekti „Navigator“ vaatest avada loodud projekti all teenuse sisendi aken (Request 1)

Vasakus raamis kuvatakse genereeritud päringusisend, paremal päringuvastus peale päringu käivitamist.

(SoapUI genereeris päringusisendi, sisendväljad ja päise väljad on täidetud suvalise genereeritud tekstiga)

 

 • Käivita päring, klikkides ülal vasakul rohelist käivitusnuppu.
 •  Kontrolli, et:
  • Akna parempoolses raamis kuvatakse SOAP päringu vastus.
  • Päringu vastuses on X-tee päiseväljade väärtused samad, mis olid päringu sisendis.
  • Päringu vastuse andmed on täidetud Java koodis väärtustatud andmetega.

Last modified: Wednesday, 25 January 2017, 2:03 PM