4.4 Dokumentide mallid teenuste kirjeldamiseks ja infosüsteemi arhitektuuri jaoks

4.4.1       Andmeteenuse kirjelduses peavad sisalduma järgmised andmed:

1. Teenuse inimloetav nimetus.

2. Teenuse WSDL kirjeldus. 

3. Teenuse funktsionaalne kirjeldus. Siin tuleks kirjeldada mida teenus võimaldab, kellele see on suunatud, kas töödeldakse isikuandmeid või töödeldakse delikaatseid isikuandmeid teenuse käigus.

4. Teenuse kasutamiseks vajalik turvatase/turvaklass. Käideldavus (K), Terviklus (T), Konfidentsiaalsus (S) Turbeaste (Madal, Keskmine, Kõrge). Täpsem info valikute määramisel on „Infosüsteemide turvameetmete süsteemi ISKE juhend“. Turvanõudeid võivad X-tee liikmed rakendada muude ISKEga võrdväärsete või tugevamate turvanõuetega süsteemi kaudu.

5. Teenuse osutamise, kasutamise ja muutmise tingimused, sh kas/kuidas töödeldakse (delikaatseid) isikuandmeid või muud juurdepääsupiiranguga teavet ja kas teenuse osutamise kohustus on ette nähtud seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus;

6. Teenuse ekspluatatsiooninõuded, mis peavad sisaldama vähemalt:

6.1.   teenuse tööaega;

6.2.   ühekordse katkestuse maksimaalset kestust;

6.3.   päringule vastamise maksimaalset aega (tagatud vähemalt 90% päringutele vastamisel);

6.4.   päringute arv minutis või päringute arv ühe kliendi kohta minutis.

 

RIHA lehel on teenuste ja alamsüsteemide kirjeldused. Tehes uue teenuse tuleks ka RIHA lehele teenuse andmed sisestada. Kirjelduse, kuidas seda teha, võib leida RIHA koolitusmaterjalidest. Andmeteenuste WSDL-de uute versioonide hoidmine on teenuste omanike ülesanne.  Tuleb jälgida, et turvaserveris olev WSDL oleks vastavuses RIHA-s oleva teenuse kirjelduse WSDL-iga.

 

Alamsüsteemi kirjeldamine vt kasutusjuhendist 4.1 https://moodle.ria.ee/mod/page/view.php?id=288


Last modified: Tuesday, 24 January 2017, 7:05 PM