3.2 X-tee sõnumi struktuur

X-teel edastatavad andmed on jaotatud päise, päringu ja vastuse komponentidesse. Andmeteenuse päringu sõnum sisaldab päise ja päringu komponente. Andmeteenuse vastuse sõnum sisaldab päise ja vastuse komponente. Vastuse sõnumi päise komponendi sisu on identne päringu sõnumi päise komponendi sisuga. Vastuse sõnum võib sisaldada ka päringu komponenti (sellel juhul on vastuse sõnumi päringu komponendi sisu identne päringu sõnumi päringu komponendi sisuga). X-tee sõnumi jaotus komponentidesse on esitatud joonisel 13. Kohustuslikud X-tee komponendid on esitatud pidevjoonega ning mittekohustuslik vastussõnumi päringukomponent on esitatud kriipsjoonega. Kahepoolse noolega on tähistatud identsed komponendid.

Joonis 13 X-tee sõnumi jaotus komponentidesse

X-tee toimimiseks olulised elemendid esitatakse SOAP-sõnumi päises ning sisulised andmed SOAP-sõnumi kehas. SOAP-sõnumi päis on X-tee puhul kohustuslik.

Kõik X-teel esinevad sõnumid edastatakse UTF-8 kodeeringus. XML-sõnumi alguses võib kasutada BOM (Byte Order Mark) baite, mille turvaserverid võivad sõnumi töötlemisel eemaldada.


Last modified: Tuesday, 24 January 2017, 6:01 PM