2.2. Teenuspõhise arhitektuuri struktuur ja rakendamine X-teel

Eesti e-riik on teenuspõhise arhitektuuriga ning selle väga oluline osa on X-tee – turvaline andmevahetuskanal. Teenused X-teel on andmeteenused. Andmeteenus on kommunikatsioonimeetod, mis võimaldab vahetada andmeid osapoolte vahel üle avaliku interneti.

X-tee on hajutatud ning osapooli ühendatakse omavahel otse P2P mudeliga. X-tee tuumtehnoloogia on olekuvaba, see tähendab, et päringule järgneb sama ühenduse jooksul vastus. Osapooled X-teel on võrdsed ja iga osapool võib olla nii andmeteenuse osutaja kui ka andmeteenuse kasutaja. X-tee olemasolu ja ülesehitus tagab selguse, millal informatsioon on ühe või teise osapoole käes, kuna osapooled ühendatakse omavahel otse ja andmevahetus toimub sünkroonselt.

WSDL-kirjeldused koos andmeteenuse osutamise poliitikaga (millistel alustel, kellele ja milleks teenust osutatakse) ja andmeteenuse kvaliteedinäitajatega (funktsionaalsus, töökindlus ja tõhusus) avaldatakse teenuskataloogis. X-tee sisaldab hajusat teenuskataloogi, mida X-tee liikmed saavad kasutada läbi metateenuste, tehes HTTP GET päringu turvaserverile. Metateenused võimaldavad X-tee liikmetel laadida alla nimekirja X-tee liikmetest ja alamsüsteemidest ehk potentsiaalsetest andmeteenuse osutajatest. Seejärel on võimalik pärida nimekirja konkreetse andmeteenustest ning laadida all andmeteenuste WSDL-formaadis kirjeldus. Metateenustest ning nende kasutamisest räägitakse rohkem moodulis 4.

X-tee hajusa teenuskataloogi pealisehitus on RIHA (Riigi infosüsteemi haldussüsteem), mis sisaldab lisaks andmeteenuste WSDL-formaadis kirjeldustele ka informatsiooni infosüsteemide ja andmekogude vastutavate ja volitatud töötlejate kohta ning millistel õiguslikel alustel andmekogusid peetakse ja andmeid töödeldakse (joonis 11). RIHA annab teavet riigi infosüsteemide, seal kogutavate andmete ning pakutavate andmeteenuste kohta ilma turvaserverit paigaldamata. RIHA kaudu menetletakse ka näiteks X-teega liitumist.

Joonis 11 Teenuspõhise arhitektuuri rakendamine X-teel


Last modified: Tuesday, 24 January 2017, 5:10 PM