1.4. X-tee hajusus

X-tee on detsentraliseeritud juhtimisega turvaline hajusa riigiinfosüsteemi korraldamise moodus, mis kasutab andmevahetuseks avalikku internetti ja tagab liikmete autentsuse, jättes seejuures liikmetele vabaduse oma andmeid hallata.

X-teel toimub suhtlus liikmete vahel otse ja X-tee keskus nende omavahelisse suhtlusesse ei sekku (vaata joonis 8). Liikmetele jääb vabadus luua andmeteenuseid ja anda neile pääsuõiguseid ning kasutada teiste osapoolte andmeteenuseid vastavalt oma vajadustele ja teiste osapooltega sõlmitud kokkulepetele.

Joonis 8 Suhtlus X-tee liikmete vahel toimub otse.

X-tee keskuse ülesanded ökosüsteemi haldamises on (joonis 9):

  • liikmete registreerimine ja nõuetele vastavuse kontroll;
  • kasutajatugi (küsimused turvaserveri paigalduse, halduse ja organisatoorsete protsesside osas);
  •  ökosüsteemis toimuva monitoorimine;
  •  järelevalve liikmete üle;
  •  korraldab usaldusteenuste osutamist.

Joonis 9 X-tee keskuse roll


Last modified: Tuesday, 16 May 2017, 10:25 AM