1.1. X-tee: mis, milleks ja kellele?

X-tee võimaldab oma liikmete infosüsteemide vahelist avatud tehnoloogiatel põhinevat turvalist andmevahetust üle avaliku interneti, sõltumata X-tee liikmete infosüsteemide platvormist ja arhitektuurist. X-tee moodustavad tehniline võime andmeid vahetada ja detsentraliseeritud juhtimisega koostalitusvõimeline ökosüsteem. Koostalitusvõime tagavad standardsed protokollid ja samad reeglid kõigile liikmetele.

X-tee annab liikmetele vahendid turvaliseks andmevahetuseks. Andmeid vahetatakse andmeteenuste (veebiteenuste) kaudu. Andmeteenuseid pakkuv liige peab oma teenused kirjeldama, et teised liikmed saaksid kokkuleppe alusel andmeteenuseid kasutada. X-tee olemus on esitatud joonisel 1 (tabalukkudega kuusnurgad tähistavad siin ja edaspidi turvaserverit, suuremad kuusnurgad tähistavad asutuste infosüsteeme).

X-tee kasutamise eelis kõigi osapooltega eraldi kanalite loomise ees tuleb välja suuremate andmemahtude ja mitmete osapooltega andmete vahetamisel, sest kaob ära vajadus kõikide asutuste omavaheliste mitmepoolsete andmevahetuslepingute sõlmimiseks ning eraldi andmevahetussüsteemide väljatöötamiseks ja töös hoidmiseks. Põhjalikum käsitlus X-tee kasutamise võimalustest on rakendusjuhises: https://moodle.ria.ee/mod/page/view.php?id=384.

Joonis 1 X-tee olemus

Eesti X-tee liikmeteks saavad astuda juriidilised isikud, kes vastavad Vabariigi Valitsuse 23. 09. 2016 määruses nr 105 "Infosüsteemide andmevahetuskiht” https://www.riigiteataja.ee/akt/127092016004  toodud nõuetele. Liikme nõudeid on kohustustena lühidalt kajastatud rakendusjuhises: https://moodle.ria.ee/mod/page/view.php?id=268.


Last modified: Wednesday, 10 May 2017, 2:55 PM