KM5: andmete eellaadimine

Mustri tüüp: töötlemise muster
Peamine kasusaaja:
automatiseeritud süsteem
Eesmärk
: andmete pärimine, teenuste kasutus
Allikas
: logikaeve
Teenuste arv:
NA

Abstract

KM5: Data prefetching is used for querying data in advance. It can be used when some of the needed services either take a long time, outputs need a long time to be processed or some of the services are unreliable (to allow more time for retries). Usually the services are consumed at the start of the business process instance.

Sissejuhatus

Andmete eellaadimine tähendab seda, et andmed päritakse enne, kui neid reaalselt vaja läheb. Peamine eesmärk on talitusprotsessi üldise tööaja vähendamine. Andmete eellaadimine võib olla vajalik nii automatiseeritud, kui ka inimkasutaja poolt juhitud protsessides.

Probleem

X-teele tugineva talitusprotsessi tööaega soovitakse vähendada. On teada, et antud protsess kasutab suurt hulka X-tee teenuseid, mille käideldavus on madal või latentsus on suur. Samas, andmeid vajatakse liiga harva või andmemaht on liiga suur mustri "FM5: andmete sünkroniseerimine" kasutamiseks.

Lahendus

Lahendusena tuvastatakse teenused, mida kasutatakse sageli, mille kasutamine tekitab talitusprotsessis olulise pikkusega ooteaja või mille käideldavus on madal. Tuvastatud teenused käivitatakse kohe talitusprotsessi alguses.

Lisakaalutlused

Andmete eellaadimise kasutamisel on oluline analüüsida talitusprotsessi kui tervikut ja tuvastada X-tee teenuste kasutus selles protsessis.

  • Lihtne lahendus on pärida kõik andmed, mis võivad vajalikuks osutuda, kohe protsessi alguses. Samas see ei pruugi olla optimaalne.
  • Kasulik on tuvastada sobivad otsustuspunktid, peale mida on osade X-tee teenuste kasutus tõenäoliselt vajalik. Andmete vajadus võib selguda enne, kui vajalikke andmeid tuleb päriselt kasutada.
  • Andmete eellaadimist on kasulik rakendada, kui on teada, et mõni kasutatav X-tee teenus on madala käideldavusega. Sellisel juhul saavad korduskatsed toimuda enne, kui kasutaja saab aru, et esines mingi probleem.

Näide

Andmete eellaadimist kasutatakse näiteks portaalis eesti.ee. Toodud on eesti.ee poolne teenuste tarbimine kaustaja sisse logimisel. Ring tähistab protsessi algust ja kastides on toodud teenuste nimed. Kasutaja sisse logimisel kasutatakse alati teenuseid arireg.paringesindus_v2 ja rr.RR75.

Nooltel toodud numbrid tulenevad mustri leidmiseks kasutatud töövoost (vt "Mustrite logidest tuvastamine") näitavad teenuste väljakutsete vahelist aega.


Joonis 5.5 eesti.ee poolt peale kasutaja sisselogimist tarbitavad teenused.

 


Last modified: Monday, 24 October 2016, 1:34 PM