» Miks eelistada andmevahetuskanalina X-teed?

Mitme poole vahelise turvalise andmevahetuse korraldamiseks on muidki võimalusi. Lihtsaim neist on dokumentide ID-kaardiga krüpteerimine ja seejärel e-postiga edastamine. Erasektoris või asutuse sees võib ka kaaluda mõnd alternatiivset tarkvaralahendust või täpselt enda vajadustele sobiva suhtluskanali loomist.

Lühike ülevaade X-tee loomisel kaalutud alternatiividest, nende puudustest ja eelistest on esitatud X-tee turvaserveri administraatori e-õppematerjalides: https://moodle.ria.ee/mod/book/view.php?id=319.

Järgnevas tabelis on tegevused, mis on vajalikud mitme poole vahelise turvalise suhtluskanali loomiseks. Võrreldud on nende keerukust X-tee kasutamisel ja oma suhtluskanali loomisel. Tabelist on näha, mil määral ja kui palju ülesandeid aitab X-tee lahendada ning millistes olukordades võib mõni muu lahendus olla sobivam.

Tegevused

X-tee korral

Oma suhtluskanali loomisel

Eelistus

Kokkulepe partneriga

Mille üle on partneritega vaja läbirääkimisi pidada ja milles kokkulepe saavutada?

Ärisisu

Kokkuleppe sisu on teenuste semantika ning teenuse kasutamise tingimused.

Ärisisu, tehnoloogia ja turvalisus

Kokkuleppe sisu on teenuste semantika, tehnoloogia, usaldus ja turvalisus ning teenuse kasutamise tingimused.

X-tee

Teenuste väljatöötamine

Funktsioonide loomise ja muutmise keerukus

Sõltub teenuste loogikast

Üldiselt sõltub äriliste ülesannete arvust ja keerukusest. Teenused peavad vastama X-tee protokollile.

Sõltub teenuste loogikast

Üldiselt sõltub äriliste ülesannete arvust ja keerukusest. Suhtluskanali loomisel valitud tehnoloogia võib konkreetse ülesande jaoks olla parem kui X-tee.

Oma suhtluskanal

Partneriga liidestumine

Millises mahus on vaja kohaneda iga partneri kasutatava tehnoloogiaga?

SOAP-põhine

X-teel toimub kogu andmevahetus SOAP-sõnumitega, seetõttu ei sõltu partnerid vastaspoole tehnoloogiast.

Sõltub partnerite arvust

Iga partneri jaoks tuleb leida sobiv lahendus. Halvimal juhul tähendab see iga partneri jaoks erineva suhtluskanali loomist. Kui õnnestub leida kõigile partneritele sobiv tehnoloogia, on keerukuselt sarnane X-tee kasutamisega.

X-tee

Turvalise kanali loomine

Kuidas tagada turvaline andmevahetus partneritega?

X-teel sisseehitatud

X-teega liitumine tagab tehnilise lahenduse kõigi teiste X-tee liikmetega turvaliselt suhtlemiseks.

Sõltub partnerite arvust

Üldiselt tuleb iga partneri jaoks luua eraldi kanal. Kui õnnestub leida kõigile partneritele sobiv tehnoloogia, on keerukuselt sarnane X-tee kasutamisega.

X-tee

Kanalite haldus

Mitme andmevahetuskanali igapäevase käigushoidmisega on vaja tegeleda.

Üks suhtluskanal

Kõik X-tee liikmed kasutavad suhtluskanalina X-teed.

Sõltub partnerite arvust

Sõltub partneritega saavutatud kokkulepetest. Üldiselt iga partneri jaoks üks kanal.

X-tee

Partnerite autentimine

Kuidas veenduda, et partner on see, kes ta väidab end olevat?

X-teel sisseehitatud

Partnerite autentimine on X-tee puhul tagatud.

Sõltub partnerite kasutatud tehnoloogiate arvust

Sõltub igas infosüsteemis kasutatavast tehnoloogiast. Kui õnnestub leida kõigile partneritele sobiv tehnoloogia, on keerukuselt sarnane X-tee kasutamisega.

X-tee

Pääsuõiguste haldus

Kuidas kontrollida poolte juurdepääsu andmetele?

X-teel sisseehitatud

Partneritevaheline pääsuõiguste haldus on koondatud liitumispunkti funktsioonidesse. Võib tekkida täiendava pääsuõiguste kihi loomise vajadus.

Sõltub partnerite arvust

Vajab asutusesisese pääsuõiguste lahenduse väljatöötamist. Saab välja töötada täpselt vajadustele vastava lahenduse.

Oleneb olukorrast

Turvalisusega seotud kulud

Kuidas tagada andmevahetuse turvalisus rünnete, näiteks pealtkuulamise suhtes?

Sõltub partnerite arvust

Kulud on kergesti hinnatavad ega sõltu andmevahetuse sagedusest või vahetatavate andmete mahust.

Sõltub partnerite kasutatavast tehnoloogiast

Olenevalt kasutatavast tehnoloogiast võib sõltuda andmevahetuse sagedusest, vahetatavate andmete mahust ja olla raskesti hinnatav.

X-tee
Last modified: Thursday, 18 August 2016, 11:11 AM