KM2: alternatiivne töövoog

Mustri tüüp: töötlemise muster
Peamine kasusaaja:
automatiseeritud süsteem
Eesmärk
: teenuste kasutus
Allikas
: logikaeve
Teenuste arv:
NA

Abstract

KM2: Alternative service execution is related to "KM1: Sequential service". Alternative service execution pattern is characterized by multiple service execution paths that would be executed under certain conditions. Only one path is expected to be executed at a time.

Sissejuhatus

Alternatiivne töövoog tähendab, et infosüsteemi talitusprotsess sisaldab mitu erinevat haru, milledest täidetakse vaid üks korraga. Harude pikkus, arv ja asukoht talitusprotsessis ei ole mustri seisukohalt olulised. X-tee mustrikataloogi kontekstis esitame alternatiivse töövoo teenuste tarbimisest lähtuvalt.

Probleem

Infosüsteemi talitusprotsessi alguses ei ole täpselt teada, milliseid teenuseid on vaja konkreetsel juhul tarbida. Teenuste tarbimise vajadus selgub talitusprotsessi käigus juba tarbitud teenuste väljundite või kaustaja tegevuse põhjal. Lihtsamal juhul tähendab see, et ühe teenuse väljundist sõltub, milliseid teenuseid on vaja järgnevalt tarbida.

Lahendus

Lahendusena tuvastatakse talitusprotsessis sobiv otsustuspunkt. Otsustuspunktis analüüsitakse olemasolevaid andmeid ja selle järgi valitakse, millist haru pidi talitusprotsessi käitumine jätkub.

Mustri käitumine

Nelja erinevat teenust tarbiva infosüsteemi korral on üks võimalik alternatiivne töövoog järgnev. Infosüsteem tarbib alati teenust A. Olenevalt teenuse A väljundist tarbitakse järgnevalt kas teenust B või teenust C. Talitus protsessi lõpus tarbitakse alati teenust D.

Lisakaalutlused

Mustri käitumise kirjelduses on toodud väga lihtne olukord. Reaalsete talitusprotsesside juures võivad harud olla oluliselt pikemad ja sisaldada teenuseid, mida saab tarbida paralleelselt.

Protsessi erinevad harud peavad olema võimalikult selgelt defineeritud ja nende vahel otsustamise kriteeriumid tuleks hoida lihtsana.

Näide

Näitena on toodud Ametlike dokumentide infrastruktuuri teenuse kasutus. Antud töövoo korral tarbitakse alati teenuseid ametlikud-dokumendid.getDocument ja ametlikud-dokumendid.getUserContacts. Seejärel järgneb otsustuspunkt, mille käigus kasutaja valib dokumendi allkirjastamise või jätkab mõne muu tegevusega.

Nooltel toodud numbrid tulenevad mustri leidmiseks kasutatud töövoost (vt "Mustrite logidest tuvastamine") näitavad teenuste väljakutsete vahelist aega.


Joonis 5.2 Ametlike dokumentide infrastruktuuri teenuse tüüpiline tarbimine.

Last modified: Monday, 24 October 2016, 1:33 PM