Päringute kombineerimine: töötamise register

X-teega on liidestatud üle tuhande infosüsteemi ja teenuseid on üle 1500. Enamasti on nende kasutus automatiseeritud ja sellega tagatud andmevahetuse efektiivsus. X-teega suhtlevad infosüsteemid võivad olla väga mahukad ning kasutada mitmetes andmekogudes olevaid andmeid. Üks selliseid näiteid on töötamise register, mille loomine ei oleks ilma andmete automatiseeritud otsingu ja masintöötluseta võimalik.

Töötamise register kasutab oma äriprotsessis rahvastikuregistri, hariduse infosüsteemi, karistusregistri, tervise infosüsteemi ja paljude teiste allikate andmeid. Äriprotsessi võimaldamiseks kasutatakse suurt hulka X-tee teenuseid. Kui vaadelda suhtlust andmekogudega eraldi, on see enamasti tavalise infosüsteemi algatatud päring-vastus-tüüpi andmevahetus (vt näidislahendust „Tüüplahendus: andmete rikastamine ja kontroll“). Oluline on, et paljudest eri andmekogudest saadud andmeid on võimalik liita näiteks isikukoodi, juhiloa numbri, asutuse registrikoodi või muu levinud tunnuse alusel.Joonis 4.2 Töötamise registri liidestused.


Joonisel 4.2 on töötamise registri liidestused 18 andmekoguga. Mõnel juhul kasutatakse ühe andmekogu mitut teenust. Enamikul andmekogudest olid sobivad teenused olemas juba enne töötamise registri asutamist. Sellisel juhul oli ainult vaja sõlmida teenuse kasutamise kokkulepe ja teha töötamise registrisse vajalikud täiendused.


Üks X-tee eesmärke on ka juriidilise poole ja liikmetevaheliste kokkulepete sõlmimise lihtsustamine. Selleks on loodud X-tee ökosüsteemi kajastav portaal RIHA, mille kaudu on võimalik otsida lisateavet X-teel teenuseid pakkuvate infosüsteemide kohta. Esitatud on käideldavuse teave, kogutav andmestik, kontaktandmed, teenuste loetelu, teenuste tehniline ja äriloogiline kirjeldus, teenuste kasutamise tingimused jms. Sageli avalduvad X-tee ökosüsteem ja koostalitlusvõime varem loodud lahenduste ärakasutamises.

  • RIHA pakub infosüsteemi haldajale võimalust avaldada teavet oma süsteemi kohta. Mida rohkem teenuseteavet on avaldatud, seda lühem on huvilistega suhtlemisele kuluv aeg.

  • RIHA pakub infosüsteemi arendajale ülevaate X-tee ökosüsteemist, mis on oluline uute süsteemide planeerimisel ja olemasolevate süsteemide täiendamisel. Näiteks saab leida, milliseid andmeid juba kogutakse ja millistel tingimustel on juba kogutud andmeid võimalik endal kasutada.


Töötamise register on üsna keeruka äriprotsessiga süsteem, mis on kavandatud spetsiaalselt X-tee võimalusi silmas pidades. Töötamise registri ühe teenuse kasutuselevõtuks kulub arendusaega 2–7 tööpäeva. Uue teenuse väljatöötamise tellimine võib töömahtu mitmekordistada.Last modified: Thursday, 3 November 2016, 9:05 AM