Automatiseeritud lahendus: retseptide müük ja aruandlus

Sageli on asutustel vajadus või seadusest tulenev kohustus edastada enda andmeid kolmandatele pooltele. Näiteks ettevõtte tuludeklaratsiooni esitamine maksu- ja tolliametile, retsepti esitamine retseptikeskusele ja haigusloo saatmine tervise infosüsteemi. Juba esitatud andmed võivad jooksvalt täieneda ja muutuda. Keerukust lisab nõue, et sama teavet tohib edastada ainult ühe korra, näiteks kui arst kirjutab välja ühe retsepti, on neid retsepte üks ja ainult üks.


Andmeedastuse automatiseerimise põhiline eesmärk on efektiivsuse tõstmine. X-tee on selleks hea vahend, sest enamik riigiasutusi on juba X-tee liikmed ning X-tee vastab kõige kõrgematele turvanõuetele. Üks automatiseerimise näiteid on retseptikeskuse ja apteekide vaheline suhtlus. Selles näites keskendutakse ainult retsepti alusel müügile ja sellega seotud aruandlusele. Protsess koosneb kolmest peamisest osast.

  1. Ravimi hinna küsimine – retseptikeskus arvutab ravimi soovitusliku müügihinna.

  2. Ravimi müügi registreerimine – apteek registreerib retseptikeskuses ravimi müügi ning selle hinna.

  3. Perioodi aruande koostamine – apteek küsib retseptikeskuselt mingi perioodi kohta koondaruande, mis on haigekassalt saadavate hüvitiste väljamaksmise aluseks.Joonis 4.6 Retseptide alusel müügi ja aruandlusega seotud põhilised toimingud.


X-tee rakendusjuhise jaoks olulistele osadele keskendumiseks on ravimi müügiprotsess siin esitatud lihtsustatult. Retseptiravimi müümisel küsib apteek retseptikeskuselt ravimi soovitusliku müügihinna. Soovitusliku müügihinna leidmiseks arvestab retseptikeskus soodustuse alam- ja ülemmäära, omaosalust jms tegureid. Arvutuskäik on keeruline ja see on oluline põhjendus protsessi automatiseerimiseks.

Müügi registreerimine on vajalik hilisema aruandluse jaoks. Põhimõtteliselt peab retseptikeskus iga apteegi kohta arvestust, kui palju ravimeid ja millise soodustusega on müüdud. Arvestuse põhjal hüvitatakse hiljem osa apteegi kuludest, seetõttu on apteegi jaoks oluline müügi korrektne registreerimine.

Perioodi aruanne koostatakse kõigi apteegis registreeritud müükide põhjal ja selle otstarve on aidata apteegil korraldada oma raamatupidamist ja anda ülevaade tehingutest. Koondaruande juurde kuulub selle kinnitamine, mis on juriidiline alus haigekassa antavate hüvitiste väljamaksmiseks.

Näidislahenduses kasutatud sõnumivahetuse skeem ei ole keerukas ja seega on arendusmaht eelnevate näidete omaga sarnane (2-3 päeva teenuse kohta). Põhiline ajakulu selle näite korral on koondaruande koostamise loogika ja retseptikeskuse infosüsteemi käideldavuse tagamine. Apteegid võivad oma kulude vähendamiseks kasutada ka MISPi-põhist lahendust (MISP: X-tee klientrakendus priivarana).Last modified: Thursday, 3 November 2016, 10:19 AM