Universaalne teenus: rahvastikuregister

Andmekogu haldajal võib tekkida vajadus luua mitu omavahel väga sarnast teenust. Eriti ilmne on tekkiv probleem suuremate andmekogude puhul, näiteks rahvastikuregistris, kus samast loogikast lähtudes saab isikukoodi alusel pärida väga erisuguseid andmeid.

Sellisel juhul on soovitatav vältida väga spetsiifiliste teenuste loomist. Teenuse võiks kavandada nii, et seda saaksid kasutada mitu X-tee liiget. Oht peitub selles, et vastasel juhul (st piltlikult öeldes luues igaühele oma teenuse) kasvab teenuste arv pikema aja jooksul ebamõistlikult suureks ning nende haldus muutub raskeks. Näiteks on rahvastikuregistris praegu üle 150 teenuse. Nii suure hulga teenuste korral on raske saada ülevaadet olemasolevatest võimalustest ning vajaliku teenuse leidmine on potentsiaalsele tarbijale väga keerukas. Näidislahendus pakub ühe võimaluse, kuidas suure hulga sarnaste teenuste asemel luua ainult üks hästi kavandatud teenus.


Siinne näidislahendus toetub rahvastikuregistri kogemusele, täpsemalt teenusele „RR404_isik“. Rahvastikuregister on oma andmestiku jaganud plokkideks. Näiteks plokk 1 on isiku ees- ja perekonnanimi, plokk 6 isiku sugu ja sünniaeg jne. Tänu sellele saab teenuse luua nii, et teenuse sisendandmeteks on isikukood ja loetelu andmeplokkidest, mille teavet soovitakse saada. Seega sobib sama teenus paljudele infosüsteemidele ning igaüks neist saab küsida ainult neid andmeid, mida on parajasti vaja.Joonis 4.5 Teenuse „RR404_isik“ kasutus erisuguste andmete pärimiseks.


Joonisel on toodud kolm infosüsteemi, mis kasutavad rahvastikuregistri teenust „RR404_isik“. Iga infosüsteem kasutab seda teenust erisuguste andmete pärimiseks. Rahvastikuregistri teeb eriliseks see, et on loodud täiendav pääsuõiguste kiht. Seda kasutades saab rahvastikuregister ise otsustada, milliste infosüsteemidega mingeid andmeplokke jagatakse. Toodud näite puhul on see oluline, sest rahvastikuregister jagab ka isikuandmeid.

Kui rahvastikuregistrisse lisandub uusi andmevälju, on teenuse sellise lahenduse korral lihtne süsteemi täiendada. Teenuse osutajal on vaja lisada uus andmeplokk ja täiendada teenuse tehnilist kirjeldust. Selline muudatus ei mõjuta neid infosüsteeme, mis teenust juba kasutavad. Uute andmete pärimiseks tuleb teenuse kasutajal lihtsalt taotleda juurdepääsu uuele andmeplokile (kui pääsuõiguste kiht on kasutusel) ja teha lisaarendus teenuse vastuse töötlemiseks. See on kokkuvõttes odavam kui täiesti uue teenuse kasutuselevõtt ja selle kaudu saadud andmete sidumine juba kasutusel olevate teenustega.


Niisuguse lahenduse loomisele kuluv aeg sõltub eelkõige andmekogu andmestiku keerukusest ja mahust. Teenuse loomisele kulub hinnanguliselt 1-2 nädalat. Teenuse tarbimise arendamisele kulub umbes 2–4 tööpäeva. Kui teenuse loomisel on vaja lisada ka pääsuõiguste kiht, tuleks sellele kuluvaks ajaks arvestada üks nädal.Last modified: Thursday, 3 November 2016, 10:11 AM