Tüüplahendus: andmete rikastamine ja kontroll

X-tee muudab liidestunud süsteemid koostalitlusvõimeliseks ning loob eeldused äriprotsesside täiendamiseks ja optimeerimiseks. Tüüpiliselt avaldub see võimaluses andmeid rikastada ja kontrollida. Andmete rikastamine tähendab kvaliteeti tõstvaid tegevusi, nagu vigade parandamine, lisaandmete pärimine jne. X-tee võimaldab juurdepääsu paljudele andmekogudele ning nendes leiduvaid andmeid saab nimetatud eesmärkidel kasutada.

Üks lihtsamaid näiteid on ees- ja perekonnanime päring rahvastikuregistrist. Selline lihtsa päring-vastus-tüüpi X-tee andmevahetusega tehing on isikuandmeid töötlevates süsteemides väga levinud. Joonisel 4.1 kirjeldatud teenus „RR405IsikNimi“ on loodud just selleks.Joonis 4.1 Ees- ja perekonnanime päring.


Kirjeldatud teenuse sisendisse antakse üks isikukood ning vastuseks on isiku perekonna- ja eesnimi. Kui isikukoodile vastavat isikut ei leitud, tagastatakse veateade. See tähendab, et on tehtud sisestusviga või on äriprotsessis valeandmed. Selletaolisi teenuseid on rahvastikuregistril mitu (vt https://riha.eesti.ee/riha/main/inf/eesti_rahvastikuregister).

Saadud vastuse töötlemine ja infosüsteemi edasine käitumine on juba selle omaniku otsustada. Sellise päringuga saab näiteks kindlaks teha, kas isikukoodile vastav inimene on tegelikult olemas või kas isiku teatatud nimi vastab tegelikule. Ühest küljest vähendab see sisestusvigade tõenäosust ja teisest küljest kaitseb valeandmete põhjal otsuste tegemise eest (kontroll on oluline näiteks laenu andmisel). Teabe automatiseeritud liikumine kiirendab andmesisestuse ja -vahetusega seotud protsesse oluliselt.


Infosüsteemi arendamisel tuleks arvestada järgmisi X-tee pakutavaid võimalusi ja põhimõtteid:

  • lõppkasutaja ei pea andmeid ise koguma ja sisestama, kui need on mõnes X-teega liidestunud infosüsteemis olemas;

  • oma äriprotsessi jaoks vajalikke andmeid tuleks püüda võimalikult palju võtta teistest X-teega liidestunud infosüsteemidest;

  • enda kogutavad andmed, mis võiksid teistele vajalikud olla (load, dokumendid, hüvitised jne), peaks koguja tuvastama ja tegema need kättesaadavaks X-tee kaudu;

  • X-tee teenused tuleb luua nii, et võimalikult paljud saaksid neid hõlpsalt kasutada;

  • äriprotsessi kontekstis tuleks X-teed vaadelda kui tavalist turvalist suhtluskanalit, mis lihtsustab osapooltevahelist suhtlust.


X-tee kontekstis on oluline, et andmevahetus toimub otse infosüsteemi ja rahvastikuregistri vahel, see on krüpteeritud ja allkirjastatud. Pole kolmandaid pooli, kes saaksid andmeid pealt kuulata. Teave andmete kohta jääb ainult rahvastikuregistri ja päringu teinud infosüsteemi teada. Sellise nimepäringu toimumist saab tänu digitemplile nii infosüsteemi kui ka rahvastikuregistri poolel tõestada.


Analoogilise teenuse kasutuselevõtt on väikese töömahuga protsess, mis sõltuvalt kasutusliidese ja äriprotsessi enda keerukusest kestab hinnanguliselt 1-2 päeva.

Last modified: Thursday, 3 November 2016, 9:03 AM