Kerge kasutada

Teenusearendus ja -haldus on lihtne, võimaldades kokkuhoidu. Eeskätt seetõttu, et X-tee on juba üle kümmne aasta eksisteerinud tehnoloogia, mida kasutades on loodud hulgaliselt lahendusi. IT-ettevõtetel on suured kogemused ja välja on kujunenud üldised lahendusmallid. Enamasti on X-tee päringud sarnased ning varem loodud koodi on võimalik taaskasutada (olemasolevast koodibaasist ehk nn korduvkasutatavate komponentide kohta saab ülevaate siin). X-tee kasutuselevõttu lihtsustab ka see, et arendajal ei pea olema põhjalikke teadmisi vastaspoole infosüsteemist. X-tee andmevahetus väliste osapooltega toimub ühes koosvõimelises kanalis, see tähendab, et hallata tuleb ainult üht andmevahetuskanalit.

Näidislahenduses "Päringute kombineerimine: töötamise register" kasutab töötamise register väga paljudes infosüsteemides paiknevaid andmeid, kuid töötamise registri arendajail ei tulnud midagi teada teiste registrite tehnoloogilisest ülesehitusest.

Kogemusele tuginedes võib hinnata, et X-tee teenuse kasutuselevõtuks kuluv arendusaeg on mõõdetav päevades ja nädalates; sedasama võib öelda ka lihtsamate teenuste loomise kohta. Teenuste loomise lihtsustamiseks on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium loonud juhised e-teenuste arendajale.


Suhtlus põhineb veebiteenustel ja on seega kõigile kättesaadav. Kogu X-teega liitumiseks vajalik suhtlus toimub veebi vahendusel ja see on püütud teha võimalikult lihtsaks. X-tee testkeskkonnaga liitumine ja X-tee liikmeks saamine toimub veebis. Samuti on võimalik lihtsamatel juhtudel saada vajalikud kooskõlastused RIHAst veebi kaudu.


Reeglid on kõigile X-tee liikmetele ühtsed, sõltumata organisatsiooni tüübist. Alates X-tee versioonist 6 on nii andmeteenuste andjad kui ka tarbijad X-tee liikmed. Liikmeks saamiseks tuleb organisatsioon registreerida RIHAs. X-teega liitumise protsess on ühesugune kõigile organisatsioonidele, sõltumata nende rollist andmevahetuse protsessis. Samad reeglid kehtivad kõigile organisatsioonidele enda alamsüsteemide registreerimisel – andmeteenust kasutava süsteemi registreerimise kord on kõigile asutustele ühesugune, andmeteenuse registreerimise kord on kõigile sama jne. X-tee liikmete kohustusi on kirjeldatud leheküljel X-tee liikme kohustused.


Partnereid koolitatakse. Liitumine ja andmevahetuskanali toetamine toimuvad keskselt. Riigi Infosüsteemi Amet korraldab regulaarselt koolitusi ning hoolitseb selles eest, et vajalik teadmus leviks.Viimati muudetud: neljapäev, 18. august 2016, 11.35