Paindlik

X-tee ei sea piiranguid kasutatavale tehnoloogiale, organisatsioonitüübile ega äriloogikale. X-tee on andmevahetuskihina iseseisev tehnoloogia, mis saadab turvaliselt andmeid avaliku interneti kaudu. Infosüsteemi arhitektuur ning päringute koostamise ja tegemise ning sõnumite moodustamise tehnoloogia on täielikult X-tee liikme enda valida. See tähendab, et nende ülesannete lahendamine on täiesti sõltumatu X-teest ning iga liige saab valida tehnilise lahenduse, mis vastab kõige paremini tema vajadustele. X-tee ei sea mingeid piiranguid uute tehnoloogiate kasutuselevõtule.

Tänapäeval on valdav osa X-tee vahendusel liidestatud infosüsteemide rakendustest realiseeritud Java või .NET platvormidel. See on aidanud kaasa tehnoloogiapõhiste teekide ja komponentide loomisele, mis lihtsustavad X-tee kasutuselevõttu. Näiteks Java-põhise tehnoloogia jaoks on teeke isegi mitu (JRoad, Xrd4J). Liikmete loodud ja kirjeldatud lahendused on taaskasutatavad ja leitavad Korduvkasutatavate komponentide kataloogist. Nende kasutamine aitab liikmel oma X-tee liidestust lihtsamalt ja kiiremini üles ehitada.


Andmevahetuse juures ei ole oluline, millist tehnoloogiat kasutab vastaspool. Kuna liikmete infosüsteemid ei sõltu X-teest, on liikmete infosüsteemid ka üksteisest sõltumatud. X-tee andmevahetuskiht ei tea midagi sellest, kuidas koostati tema edastatav päring, päringu tegija aga ei pea teadma, kuidas anti tema päringule vastus.


Andmete omanikul on enda andmete üle kontroll igal hetkel. X-tee liige võib andmeid hoida ja töödelda endale sobival kujul ja vastavalt enda soovidele. X-tee ei sea piiranguid vahetatavate andmete struktuurile; ainsa nõudena peab suhtlus turvaserveriga vastama protokollile SOAP. Keerulisemad üksused (näiteks failid) lisatakse manusena.

Kuigi SOAP-sõnum võib sisaldada mitmesuguses vormis teavet, ei ole enamikul juhtudel keerukad struktuurid vajalikud. Kuna X-tee andmevahetus on turvaline, puudub vajadus andmete täiendavaks krüpteerimiseks ning ühe sõnumi peitmine teise sisse muudaks teenuse põhjendamatult keeruliseks (vt Mida vältida?). Üldiselt tasuks teenused kavandada võimalikult lihtsatena ja ära kasutada WSDL faili kirjeldavat võimet.


X-tee võib olla igasuguse infosüsteemi osa. Ei ole põhimõttelist vahet, kas X-teed kasutab veebiteenus või töölauarakendus, kas päringuid tehakse jooksvalt või taustal automatiseeritult. Kuigi X-tee andmevahetuskihi kasutamise eest tasu ei nõuta, võib ta olla ka tasulise süsteemi osa. X-teed kasutavad nii riigiasutused kui ka eraorganisatsioonid. Näiteid mitmesugustest X-teel realiseeritud lahendustest on jaotises Näidislahendused.


X-tee tehnoloogia on skaleeritav. Kuna andmed liiguvad X-teel otse liikmete vahel, langeb ka koormus andmeid vahetavate liikmete infosüsteemidele. See tähendab, et andemahtude kasvades peavad ainult teenuse osutaja ja teenuse kasutajad enda infosüsteeme kohandama ning üldine X-tee taristu jääb suuresti sõltumatuks. Keskserverit mõjutab vaid päringute arv, mille kasv on ajas lihtsasti jälgitav ja ennustatav. Kuna kõik andmeteenuse tööks vajalikud komponendid on liikme kontrolli all, ei sea X-tee piiranguid andmeteenuste käideldavusele.


X-tee võimaldab ühendada erineva turvalisusega infosüsteeme. Andmeteenuse loomisel on oluline välja selgitada, millised on teenuse kasutamise turvanõuded. Kõige lihtsamal juhul on andmeteenuse kasutamiseks vajalik turvalisuse aste sama, mis andmeteenuseid pakkuval infosüsteemil. Näiteks kui andmeteenuse andja oskab turvanõudeid hinnata ainult ISKE põhjal, on tal õigus andmeid mitte jagada vastaspoolele, kes ei rakenda ISKEt. X-tee paindlikkus seisneb selles, et tundes olemasolevaid või potentsiaalseid andmeteenuse tarbijaid ja nende suutlikkust turvameetmeid rakendada, saab liige luua teenused nii (valides sobiva andmete koosseisu ja valideerimisreeglid), et need sobivad kasutamiseks ka liikmetele, kes ei rakenda samaväärset turvalisust.Last modified: Thursday, 18 August 2016, 11:22 AM