1. X-tee olemus

1.5. Ressursside kokkuhoid X-tee kasutamisel

Lisaks sellele, et X-tee tagab tõhusa ja vahetu andmevahetuse infosüsteemide vahel, võimaldab see asutustel ja ettevõtetel hoida kokku ressursse.


X-tee tarkvara ja üldjuhul ka andmeteenused on tasuta. Liitujal tuleb katta oma infosüsteemi liidestamise ja oma infosüsteemi komponentide pidamise kulud.


Kulude kokkuhoid avaldub muuhulgas järgmises:


  • X-tee liikmetel on teiste liikmetega suhtlemisel ühesugune võrgutaseme seadistus. Alternatiiv – iga partneriga oma kanal – tähendaks asutuse võrgu keerukamat ja kulukamat turvet, sest iga partneri kanalit tuleks eraldi hallata.

  • X-tee liikmel ei tule andmete usaldusväärsuse ja autentsuse tagamiseks tarvilikke lahendusi endal välja arendada. Talle jääb aga asutuse ärilise keerukuse küsimus infotehnoloogilises lahenduses. Ka partnerite teadlikkuse tõstmine või koolitamine on vajalik vaid andmeteenuste ärilise sisu osas.

  • X-tee kasutamisel lihtsustub lepingute haldus, sest lepingutes tuleb käsitleda üksnes vastastikuste andmeteenuste sisulisi küsimusi.

  • Kuna X-tee lahendus hõlmab liikmete kataloogi, siis lihtsustub ka pääsuõiguste haldus.Ehkki X-teega liitumine nõuab mõningast investeeringute ja ressursside planeerimist, on see suuremate andmemahtude ja mitmete osapooltega turvalise automaatse andmevahetusvõrgustiku väljatöötamisel ikkagi odavam lahendus kui kõikide asutuste omavaheline mitmepoolsete andmevahetuslepingute sõlmimine ning eraldi süsteemide väljatöötamine ja töös hoidmine.
Ühe konkreetse andmevahetusülesande lahendamine ei pruugi X-tee abil olla kõige efektiivsem. X-tee mõju on märgatav paljusid osapooli, mitmeid andmeteenuseid ja kõrget automatiseeritust hõlmavate probleemide korral.


X-tee liikmeks hakkamine võimaldab niisiis säästa ka aega.