1. X-tee olemus

1.3. X-tee tõhusus ja koosvõime

Andmeteenuse osutajale on X-tee universaalne vahend korraldamaks tõhusat ja turvalist andmevahetust ühetaoliselt väga paljude osapooltega.


Oluline märksõna X-tee loomisel ja haldamisel on olnud koosvõime. Asutusi, kes peavad oma infosüsteeme, on palju ning igaühel neist on selleks omad vahendid. Et osapooled omavahel koosvõimeliseks muutuksid, oli vaja kõik andmevahetuse ülesanded mingil moel standardiseerida. Selleks tuli defineerida kaks protokolli:


  • andmevahetuse protokoll, mida kasutavad infosüsteemid X-teega suhtlemiseks – tagab sisulise koosvõimelisuse ärilisel tasandil,

  • turvaprotokoll, mida kasutavad turvaserveriks nimetatud komponendid – tagab andmevahetuse ühtlaselt kõrge turvalisuse.

Kuna X-tee jätab liikmetele vabaduse kasutada asutuse sees tehnoloogiaid ja lahendusi oma äranägemise järgi, siis sobib see kasutamiseks seal, kus on juba eksisteerivad infosüsteemid ning kus seesmiste infosüsteemide vahele on loodud andmevahetuse seoseid.

Kuna X-tee puhul ei pea osapooled omavahelise turvalise andmevahetuskanali loomisega tegelema ning X-tee toimib interaktiivselt ja vahetult andmevahetuses osalevate liikmete vahel, siis võimaldab see äriprotsesse oluliselt tõhustada.Kui kõrvaldada protsessist paberkandjal dokumendid ja inimeste abil teabe liigutamine, siis on võimalik parandada andmete kvaliteeti, vähendada vigade hulka ja tõsta infosüsteemide efektiivsust.