Print bookPrint book

Kontrollküsimused 1. moodul

Site: Riigi Infosüsteemi Ameti juhendid
Course: X-tee andmeteenuste arendajate koolitusmaterjalid
Book: Kontrollküsimused 1. moodul
Printed by: Guest user
Date: Thursday, 24 September 2020, 5:32 PM

1 Kelle jaoks on x-tee?

  1. Avaliku sektori asutustele ja ühendustele
  2. Ettevõtetele
  3. Kodanikele, ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele

Vastused leiate siit

2 Millised alltoodud väited on õiged?

a.       X-tee hajus arhitektuur tagab vahetatava info käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse

b.      X-tee tagab liikmete infosüsteemide turvalisuse 

c.       X-tee annab vahetatavatele andmetele e-templiga ka tervikluse garantii 

d.      Andmeid ei tsentraliseerita 

e.      X-tee teenuste kasutusõigusi haldab teenuse omanik 

f.        Igal teenuse kasutajal on teenuse kasutamiseks oma tingimused ja oma tehnoloogia. 

Vastused leiad siit

3 Millised järgnevatest on põhjused versioon 6 üleminekuks?

a.       E-templi kasutuselevõtt sõnumite terviklikkuse tagamiseks. 

b.      Vajadus viia andmevahetus kooskõlla digiallkirja seadusega. 

c.       Vajadus vabaneda pärandvarast. 

d.      Muutus WSDL-i stiil. 

Vastused leiate siit


4 Millised alljärgnevad väited iseloomustavad v6?

a.       X-tee versioon 6 toetab vaid X-tee sõnumiprotokolli versioon 4.0 

b.      Ei ole kohustust dubleerida vastussõnumis päringusõnumit. 

c.       X-tee liikmeteks versioonis 6 on ainult juriidilised isikud. 

Vastused leiate siit